Hjortevildtforvaltning

Hjortevildtforvaltningen – Region Midtjylland

Som medlem af Brædstrup & Omegns Jagtforening vil vi gerne høre din mening om hjortevildtforvaltningen i vort område, Region Midtjylland.

Her på siden er der opstillet 2 modeller, som du kan tage stilling til.

Resultatet af tilkendegivelserne vil blive videresendt gennem Jægerråd Horsens til formanden for Hjortevildtgruppen Midtjylland.

Model 1 : Nationale model fra Vildtforvaltningsrådet

Model 2 : Midtjyllands forsøgsordning 1. april 2017 – 1. april 2019

Der kan ikke ændres i ordlyden/indholdet af de to modeller. – Det, du skal tage stilling til er, om du går ind for model 1 eller model 2.

Meld gerne tilbage til Hugo senest onsdag den 14. september 2016.

 

 

DJ-Hjortevildtgruppen – Region Midtjylland.

Endelig oplæg til baglandsbeslutning vedr. forsøgsordning for hjortevildtforvaltning i Midtjylland.

Mandag d. 8 og onsdag d. 10. august havde Hjortevildtformanden Midtjylland Hans Schugaard sammenkaldt DJ- Hovedbestyrelsesmedlem og formand for DJ-Hjortevildtudvalget, samt DJ-repræsentant i Den Nationale Hjortevildtgruppe Norbert Ravnsbæk. Kommunale DJ- jægerråd der repræsentere DJ-jagtforeninger. Større jordbesiddere samt laug i region Midtjylland. Jægerråd som DJ-politiske fagpersoner. Skytter, vildtforvaltere samt større laug og lodsejere som rådgivere og følgegruppe for Hjortevildtformand Midtjylland og DJ-Jægerråd. Der er angivet følgende mål for bestanden af danske(Midtjyske) Krondyr defineret af Vildtforvaltningsrådet?

* Der skal sikres en naturlig og dermed mere ligelig køns- og aldersfordeling af bestanden.

* Andelen af ældre, og dermed større hjorte skal øges*(link)

* Hjortevildtet skal spredes til flere og nye egne.

** Mål er et svar på udfordringerne:

* Hvordan får vi skader på mark og skov fra hjortevildt ned på et acceptabelt niveau? Og derfor: Hvordan sikrer vi, at antallet af hinder og kalve ikke eksploderer i de kommende år?

* Hvordan sikrer vi en stabil fremtidig bestand af ældre,(…) kronhjorte til glæde for vildtet, jægerne og naturgæsterne?

*** Ved ovenstående møder peger et umiddelbar flertal af jægerrådsformænd, lods- og laugsejere i Midtjyllandsgruppen på, at den lokale forsøgsordning er den model, der gennem lokalt dialog og laugs-tanker når målene bedst! Målet skal VI nå gennem 1 af 2 nedenstående modeller. Der skal i meget nær fremtid tages endelig stilling, hvilken model DJ-jægerne og Jægerrådene anbefaler. Deadline for Jægerråd: Tilbagemelding af anbefaling – 15/9 2016 Til: Hans Schugaard. hans@hestehospitalet.dk

 

Model 1: Nationale model fra vildforvaltningsrådet

hvor Jægerne og Danmarks Jægerforbund står uden for beslutningen. April 2018 – april 2020.

* Hjort ældre end spidshjort: 1/9 – 15/10 (denne periode kan flyttes regionalt) (1 Hjort større en spis pr. 100 ha.) Arealkrav. Ingen drivjaget på Hjort.

* Spidshjort: 16/10 – 31/1

* Hind: 16/10 – 31/1

* Kalv: 1/9 – 31/1

* Ingen fodring på i en afstand af 130 m tårn/skel.

* Mulighed for forsøgsordninger.

 

Model 2: Midtjyllands forsøgsordning 1. april 2017 til 1. april 2019.

* Hjort ældre end spidshjort: 1/9 – 15/12. Mellemhjort op til 6 sprosser på ene stang. FREDET! Ejendomme/laug hvor mindst 500 ha. skovareal indgår, kan etablere en forvaltningsplan i forhold til udtag af hjorte, hinder, kalve i jagttidsperioden. Forvaltningsplanen koordineres og afrapporteres til Midtjysk hjortevildtgruppe (kæber mm.). Ingen tryk og drivjagt i september.

* Spidshjort: 1/9 – 31/1

* Hind: 16/10 – 31/1(dæmringsjagt (forsøg 1 t. f solopgang))

* Kalv: 1/9 – 31/1(dæmringsjagt 16/10 – 31/1 (forsøg, 1 t. f. solopgang))

* Deltagelse i indsamling af 300-400 hjortekæber (landsplan)

* Plagede landmænd søger fortsat NST om evt. regulering og har dermed indberetningspligt på skudt hjortevildt. Se i øvrigt tidligere tilsendte bilag fra Hjortevildtformand

 

 

Forsøgsordning Midtjylland inddrager følgende Jægerråd og kommuner:

Ikast/Brande-, Silkeborg-, Århus-, Skanderborg-, Viborg-, Hedensted-, Faverskov-, Vejle-, Horsens-, Odder-, og Herning Kommune. Forløb fra dags dato og frem til april 2017; Forsøgsordningens endelige detaljer gennemarbejdes af DJ-administration og DCE. Disse beslutninger skal endelig godkendes af Den regionale Hjortevildtgruppe, (landbrugets-, skovbrugets-, DN-, Friluftsrådets samt DJ repræsentant formand for Den regionale hjortevildtgruppe). Herefter indsendes beslutningen til Den Nationale Hjortevildtgruppe og evt. Vildtforvaltningsrådet træffer endelig beslutning om godkendelse af forsøget. Der er i hele dette forløb tale om et dynamisk forløb med Model 2´s retningslinjer som ankerpunkter. (grøn boks)

Model 1: Motiverende holdninger fra mødet:

National lovgivning sikre, at alle har samme rettigheder! Hjortejagt og hundyrsjagt skal skilles ad. Bestandens kønsmæssige afskydning skal i bedre balance. Den grådige ”nabo” med få Ha. skærmes, men sikres muligheden for 1. hjort.

Model 2: Motiverende holdninger fra mødet:

Forsøgsordningen skal fremme muligheden for at alle jægere, laug, mm. har samme muligheder og medansvar Lokale jægere tager ansvar lokalt! De ved bedst! Den hjort der ikke er skudt i forsøget de første 2 år, er der efter forsøget! Forvaltningsplaner! National lovgivning fremmer ikke lokal dialog og samarbejde – Bekymrende mulighed for at nationale arealkrav i mange jagtsammenhænge bliver en lovmæssig reguleringsmekanisme frem for lokal fornuft over skel og etisk godt jægerhåndværk.